Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

2 con bạn thân rủ qua nhà chơi some cùng nhau lên đỉnh